Legea nr. 491 din 18/11/2003

Legea nr. 491 din 18/11/2003

Legea plantelor medicinale şi aromatice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

       Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul general privind producţia, procesarea şi organizarea pieţei plantelor medicinale şi aromatice, relaţiile dintre producători, procesatori şi comercianţi.
       (2) În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a) producţia reprezintă obţinerea prin cultivare sau recoltare din flora spontană a plantelor medicinale şi aromatice;
b) prelucrarea reprezintă condiţionarea plantelor medicinale şi aromatice în: ceaiuri, condimente naturale, precum şi în materii prime pentru procesare;
c) procesarea reprezintă transformarea materiilor prime obţinute prin prelucrare în produse care se comercializează: medicamente, cosmetice, suplimente nutritive şi dietetice, aditivi alimentari de aromatizare;
d) producătorul este persoana fizică sau juridică ce cultivă plante medicinale şi aromatice;
e) culegătorul este persoana fizică sau juridică ce recoltează din flora spontană plante medicinale şi aromatice;
f) procesatorul este persoana fizică sau juridică ce prelucrează plantele medicinale şi aromatice pentru a obţine produse finite, în vederea comercializării;
g) plantele medicinale şi aromatice sunt plantele din catalogul şi nomenclatorul naţional al plantelor medicinale şi aromatice din cultura şi flora spontană sau din catalogul oficial comunitar ori al unui stat membru al Uniunii Europene.
       (3) Catalogul şi nomenclatorul naţional al plantelor medicinale şi aromatice din cultura şi flora spontană se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.
       Art. 2. - În sensul prezentei legi, autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul plantelor medicinale şi aromatice este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, denumit în continuare autoritate competentă.
       Art. 3. - (1) Pentru plantele medicinale şi aromatice care se comercializează în stare proaspătă şi procesate se stabilesc norme tehnice de producere şi comercializare. Normele tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice se elaborează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi de Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii.
       (2) Pentru stabilirea normelor tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice se au în vedere prevederile Ghidului de bună practică pentru cultivarea plantelor medicinale şi aromatice şi ale Ghidului de bună practică pentru recoltarea plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană.
       (3) Ghidul de bună practică pentru cultivarea plantelor medicinale şi aromatice şi Ghidul de bună practică pentru recoltarea plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.
       (4) Plantele medicinale şi aromatice destinate comercializării în stare proaspătă şi procesate pot fi introduse pe piaţă dacă sunt conforme cu normele tehnice de producere şi comercializare.
        (5) Produsele obţinute prin procesarea plantelor medicinale şi aromatice şi având indicaţii terapeutice se încadrează în categoria medicamentelor şi se autorizează pentru introducerea pe piaţă de către Agenţia Naţională a Medicamentului.
        (6) Supravegherea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (5) se realizează de către inspectorii din Direcţia generală farmaceutică, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii şi de către inspectorii din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului.
        (7) Supravegherea pe piaţă pentru celelalte produse prevăzute la alin. (4) se face de către inspectorii Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi ai Ministerului Sănătăţii, precum şi de către persoanele autorizate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
        Art. 4. - Conformitatea cu normele tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale şi aromatice, atât în stare proaspătă, cât şi procesate, se stabileşte, potrivit legii, de organismele de certificare acreditate în acest scop.
        Art. 5. - Pentru a fi comercializate plantele medicinale şi aromatice sunt supuse procedurii de certificare.
        Art. 6. - (1) Se înfiinţează Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice, format din 7-9 persoane, cercetători şi cadre didactice, experţi în domeniu, care examinează problemele legate de funcţionarea pieţei plantelor medicinale şi aromatice şi emite deciziile tehnice.
        (2) Componenţa, organizarea, funcţionarea şi locul de desfăşurare a activităţii Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei şi comerţului.
        Art. 7. - (1) În scopul dezvoltării sectorului şi al punerii în valoare a resurselor din domeniul plantelor medicinale şi aromatice, Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice elaborează programe referitoare la producerea, procesarea şi promovarea plantelor medicinale şi aromatice pentru perioade de la un an până la 3 ani.
        (2) Producătorii agricoli, cultivatori de plante medicinale şi aromatice, beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002.
        Art. 8. - Autoritatea competentă întocmeşte anual lista cu denumirea programelor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi ţine evidenţa programelor de interes naţional.
        Art. 9. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei şi Comerţului, împreună cu Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice şi Consiliul pe produs, întocmesc Strategia naţională a sectorului de plante medicinale şi aromatice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
        Art. 10. - (1) Între producătorii agricoli şi/sau culegătorii de plante medicinale şi aromatice, pe de o parte, şi comercianţi şi/sau procesatori, pe de altă parte, se încheie contracte.
        (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se înregistrează, în scop statistic, la autoritatea competentă.
        Art. 11. - (1) Producătorii agricoli de plante medicinale şi aromatice au obligaţia de a declara anual suprafaţa efectiv cultivată, pe specii, şi livrările realizate.
        (2) Declaraţiile se înregistrează la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.
        (3) Situaţia centralizatoare a acestor înregistrări se transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
        Art. 12. - Plantele medicinale şi aromatice, în stare proaspătă şi procesate, care provin din Uniunea Europeană, legal produse, pot fi comercializate pe teritoriul României dacă îndeplinesc condiţiile stabilite de reglementările legale naţionale în domeniu.
        Art. 13. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu consultarea Consiliului pe produs, emite ordinele prevăzute la art. 1 alin. (3) şi art. 3 alin. (3) şi, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei şi Comerţului, elaborează ordinele comune prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 6 alin. (2).

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

    PREŞEDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

       Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 18 noiembrie 2003.
Nr. 491